Obowiązek Informacyjny dla podmiotów, których dane znajdują się w naszej bazie.


Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o. informuje:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Stawki 6/75, 00-193 Warszawa (REGON: 364278911, E-mail: biuro@pwginfo.pl, Telefon: +48 22 291 72 81)
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Polskiej Wywiadowni Gospodarczej Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez wysłanie maila na adres: iod@pwginfo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 291 72 81.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Polską Wywiadownię Gospodarczą sp. z o.o.
t.j. zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w celu realizacji zadań publicznych oraz statystycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) i f) RODO.
4. Źródłem Pani / Pana danych osobowych są publicznie dostępne bazy identyfikujące przedsiębiorców tj. m. in. z Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralna Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz strony www przedsiębiorców.
5. Pani /Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł wskazanych w pkt 4 w zakresie mogącym zawierać np: imię, nazwisko, służbowy adres e-mail, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, REGON, informacja o dofinansowaniach ze źródeł publicznych, informacja o wygranych przetargach publicznych, itp.
6. Odbiorcą Pani / Pana danych osobowych będą Użytkownicy korzystający z baz oferowanych przez Polską Wywiadownię Gospodarczą Sp. z o.o. w szczególności z obszarów:
– działalność sprzedażowa
– działalność finansowa i ubezpieczeniowa
– działalność produkcyjna
– działalność usługowa oraz Organy administracji publicznej.
7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ich aktualności lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b) prawo do sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
c) prawo do usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
e) prawo do przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
10. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach zebrania informacji, ze źródeł wskazanych w pkt 4 powyżej, dokonania powiązań osobowych i przedstawieniu w formie graficznej. Konsekwencją takiego przetwarzania jest możliwość wygenerowania raportu o przedsiębiorstwie, w tym o osobach fizycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Raport udostępniany jest Użytkownikom baz danych Polskiej Wywiadowni Gospodarczej Sp. z o.o., który może być wykorzystywany w celu sprawdzenia wiarygodności przedsiębiorstwa/osoby fizycznej lub dane w nim zawarte mogą być wykorzystywane w celach marketingowych.

Polska Wywiadownia Gospodarcza Sp. z o.o. realizując swoje cele biznesowe dokłada wszelkich starań aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne.